ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR;

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ...

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONEL TAŞIMA SERVİS ARACI KİRALANMASI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/1082381

 

1-İdarenin
a) Adı:KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı 59 37200  MERKEZ/KASTAMONU
c) Telefon ve faks numarası:3662154829 - 3662152362
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı:PERSONEL TAŞIMA SERVİS ARACI KİRALANMASI
b) Niteliği, türü ve miktarı:"2007 Model Yılı ve Üstü" 7 Adet 27-29 Kişilik Küçük Otobüs ile 1 Adet 19+1 Kişilik Midibüs kiralanması Hizmet Alımı İşi. (Her bir araç için 253 İş günü)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:İdareye bağlı işyerlerine ve idarenin görevlendireceği yerlere Personel Nakli ( Kastamonu İl Merkezi Dâhilinde ). Gerekli hallerde ilçelere de görevlendirilebileceklerdir.
ç) Süresi/teslim tarihi:İşe başlama tarihi 02.01.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024
d) İşe başlama tarihi:02.01.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:09.11.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Kastamonu İl Özel İdaresi İdare Binası İhale Salonu Giriş Kat.

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Söz konusu hizmet  alım işinde 7 adet 27-29 kişilik servis aracına ait Belediye Başkanlığından alınmış olan ( "S" plakalı ) şehir içi özel servis aracı olarak “Kastamonu İlinde" çalışabileceğine dair Çalışma İzin Belgeleri ( Çalışma Ruhsatları ) ile trafik ve tescil belgelerinin aslı veya idare tarafından onaylı suretlerini sözleşme aşamasında ibraz edilmesi zorunludur. 1 Adet 19 + 1 kişilik servis Midibüsü ise çalışma belgesinin olması ve  aslı veya noter onaylı sureti idareye ibraz etmesi gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu ihalede benzer iş olarak, Kamu Veya Özel Sektörde Yapılmış Personel Taşıma İşi benzer iş olarak kabul edilecektir. ( Özel sektörden yapılan işler için tevsik edici belgelerin aslı veya noter onaylı suretlerini İhale Komisyonuna İbraz etmek zorundadır.)

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 40 (Kırk) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,72
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Söz konusu hizmet alım işinde 8 adet (27-29 Kişilik Küçük Otobüs – 19+1 Kişilik Midibüs ) servis aracından 2 (iki)'sinin isteklinin kendi öz malı olması zorunluluğu olup, bu araçlara ait Belediye Başkanlığından alınmış olan ("S" plakalı) şehir içi özel servis aracı olarak “Kastamonu İlinde" çalışabileceğine dair Çalışma İzin Belgeleri ( Çalışma Ruhsatları ) ile trafik ve tescil belgelerinin aslı veya idare tarafından onaylı suretlerini ihale teklif zarfında sunulacaktır.

Kaynak: ILN01908576

İlgili Konular :
İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
0 Yorum